وحید امیری

وحید امیری

کارشناسی ارشد کشاورزی علوم و تکنولوژی بذر-مدلسازی جوانه زنی و سبز شدن بذر

۶۲ارتباط ۱۲مهارت
تهران | تهران
دانشجو کارشناسی ارشد
دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد کشاورزی زراعت
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
دانشجو کارشناسی ارشد
دانشگاه تهران
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات