در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا مدیریت وبسایت را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که مدیریت وبسایت را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند مدیریت وبسایت را بصورت مبتدی و حدود ۲۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند مدیریت وبسایت را بصورت متوسط و حدود ۶۴ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند مدیریت وبسایت را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۹%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۷%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۶۴%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۹۱%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۹%
کاربران منتخب