مریم ارشادی فارسانی

مریم ارشادی فارسانی

کارشناسی ارشد هنر (ارتباط تصویری)

۳ارتباط ۱۶مهارت
تهران | تهران
طراح
صنایع چاپ و بسته بندی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد هنر ارتباط تصویری
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
طراح
صنایع چاپ و بسته بندی
مهارت ها
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
نورالله فرامرزی بابادی
| ۱نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات