فاطمه فیضی

فاطمه فیضی

کارشناس ارتباط با مشتری

۱۵ارتباط ۸مهارت
البرز | کرج
کارشناس فنی
آراز روزن
کاردانی مرکز جامع علمی کاربردی تهران
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی تهران
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کاردانی علوم کامپیوتر فناوری اطلاعات
دانشگاه سمنان
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
کارشناسی منابع طبیعی
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناس فنی
آراز روزن
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
منشی اداری
مبینا آزمون
پروژه‌ها
۱۳۹۰
هیدرولوژی و منابع آب
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
کارآفرینی
توضیحات
پر انرژی?