امین زارعی

امین زارعی

کارشناسی حسابداری

۵ارتباط ۱۳مهارت
فارس | شیراز
حسابدار
ایمن سکوریت شیراز
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی زند دانش گستر
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی زند دانش گستر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
حسابدار
ایمن سکوریت شیراز
حسابداری فروشگاه شیشه های سکوریت
دلگشا - ابتدای بلوار سرداران - نبش کوچه 9
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
حسابدار
شرکت حسابداری و مدیریت فروغ افکار
شیراز- بلوار کریم خان زند- ساختمان زند بلوک 2
توضیحات