در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا داده کاوی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که داده کاوی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند داده کاوی را بصورت مبتدی و حدود ۳۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند داده کاوی را بصورت متوسط و حدود ۳۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند داده کاوی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۲۹%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۲%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۳۷%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۶۱%
زن بیش از ۱۰ عضو ۳۹%
کاربران منتخب