حسام صدرالدینی

حسام صدرالدینی

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

۱۴ارتباط ۸مهارت
کرمان | کرمان
پژوهشگر
مرکز بررسی سلامت عمومی
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مشهد
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مشهد
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
پژوهشگر
مرکز بررسی سلامت عمومی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
امور اداری
شرکت ساختمانی آتی پی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات