در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا ایندیزاین را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که ایندیزاین را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند ایندیزاین را بصورت مبتدی و حدود ۳۷ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند ایندیزاین را بصورت متوسط و حدود ۳۴ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند ایندیزاین را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۲۸%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۷%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۳۴%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۴۲%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۵۸%
کاربران منتخب