فاطمه جعفری

فاطمه جعفری

کارشناسی زیست شناسی ژنتیک

۲ارتباط ۱۱مهارت
تهران | تهران
مسئول بازرگانی
انتقال امواج پارسیان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا
۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
کارشناسی زیست شناسی ژنتیک
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
مسئول بازرگانی
انتقال امواج پارسیان
مسئول ارتباط با مشتری و پیمانکاران و ثبت سفارش
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
مسئول بازرگانی
اطلس چوب پرشین
مسئول بازرگانی
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
مسئول ارتباط با مشتری
افرا گستر ایرانیان
مسئول ارتباط با مشتری و مسئول بازاریابها
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
ICDL
توضیحات