سارا محمدی ملاحاجی لو

سارا محمدی ملاحاجی لو

کاردانی مدیریت جهانگردی

۰ارتباط ۹مهارت
تهران | تهران
کمک حسابدار
آذین ارقام آراد
کاردانی مرکز جامع علمی کاربردی تهران
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی تهران
۱۳۸۳ - ۱۳۸۴
کاردانی مدیریت جهانگردی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
حسابداری مقدماتی
آذین ارقام آراد
۱۳۹۶
حسابداری پیشرفته
آذین ارقام آراد
۱۳۹۶
نرم افزار هلو
آذین ارقام آراد
۱۳۹۶
نرم افزار رافع۷
آذین ارقام آراد
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کمک حسابدار
آذین ارقام آراد
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
مسول تلفنخانه
سامان اندیشان امرتات
۱۳۸۶ - ۱۳۸۸
کارمند اداری
پات پخش آریا
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
حسابداری
کمک حسابدار در آذین ارقام آراد
توضیحات
منظم، دقیق، پیگیر، مسئولیت پذیر، روابط عمومی قوی