فرزاد اعتدال

فرزاد اعتدال

کارشناسی مهندسی عمران مدیریت پروژه

۲ارتباط ۶مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
دهیار
دهیاری علیکان
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد ارومیه
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد ارومیه
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی عمران مدیریت پروژه
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
دهیار
دهیاری علیکان
مهارت ها
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
نظارت پروژه های عمرانی