حامد توکلی

حامد توکلی

کارشناسی ارشد حسابداری

۲ارتباط ۷مهارت
اصفهان | اصفهان
حسابدار عمومی
بعثت اسپادان
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی هشت بهشت
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی هشت بهشت
۱۳۹۶ اکنون
دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
کارشناسی کشاورزی زراعت
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
حسابدار عمومی
بعثت اسپادان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناس محصولات
گلخانه صیفی جات
مهارت ها
| ۲نفر
عاطفه پیلتن
| ۲نفر
عاطفه پیلتن
| ۲نفر
عاطفه پیلتن
| ۲نفر
عاطفه پیلتن
| ۲نفر
عاطفه پیلتن
| ۱نفر
| ۱نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات