در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا تایپ سریع را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که تایپ سریع را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۸ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند تایپ سریع را بصورت مبتدی و حدود ۴۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند تایپ سریع را بصورت متوسط و حدود ۵۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند تایپ سریع را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۸%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۴۱%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۵۱%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۳۸%
زن بیش از ۱۰۰ عضو ۶۲%
کاربران منتخب