رحیم عشقی

رحیم عشقی

کارشناسی مهندسی عمران

۴ارتباط ۵مهارت
اردبیل | اردبیل
مهندس فنی و اجرایی
شرکت مهندسی ساختمانی پرگار
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی عمران
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مهندس فنی و اجرایی
شرکت مهندسی ساختمانی پرگار
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
آزمایش کننده
خاک آزمای بانیان سازه
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات