نسرین قنواتی

نسرین قنواتی

کارشناسی حسابداری

۱۴۰ارتباط ۴مهارت
مرکزی | ساوه
حسابدار ارشد
دانشکده اصول الدین
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز ساوه
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز ساوه
۱۳۸۴ - ۱۳۹۱
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۸۶ - ۱۳۹۵
حسابدار ارشد
دانشکده اصول الدین
۱۳۸۶ - ۱۳۹۵
حسابدار ارشد
تعاونی ابداران روستایی
۱۳۸۶ - ۱۳۹۱
مسئول مالی و اداری
اتاق تعاون
۱۳۸۶ - ۱۳۹۳
حسابدار ارشد
شرکت تعاونی کشت و صنعت رازین
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات