داود ناصری

داود ناصری

کارشناسی ارشد EMBA-DBA

۴۹ارتباط ۶مهارت
البرز | کرج
کارشناس ارشد
موسسه دولتی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
مدارک و گواهی‌نامه ها
مدارک ضمن خدمت
مدارک ضمن خدمت
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
مدارک آموزشی به میزان 1000 ساعت
تجارب کاری
۱۳۷۶ اکنون
کارشناس ارشد
موسسه دولتی
مهارت ها
| ۱۶نفر
محمد حسن پورشاهین رئیس زادهFarzaneh Bazziبیرانوند انجام پایان نامهفریدون خوشنام
| ۱۵نفر
محمد حسن پورشاهین رئیس زادهFarzaneh Bazziبیرانوند انجام پایان نامهپوریا مهاجری
| ۱۴نفر
محمد حسن پورشاهین رئیس زادهFarzaneh Bazziبیرانوند انجام پایان نامهآشور افشار
| ۱۴نفر
محمد حسن پورشاهین رئیس زادهFarzaneh Bazziبیرانوند انجام پایان نامهفریدون خوشنام
| ۱۴نفر
شاهین رئیس زادهFarzaneh Bazziآشور افشار
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات