محمد کیائی فر

محمد کیائی فر

نقشه کشی صنعتی و کنترل کیفیت و بازرسی جوش

۹ارتباط ۵مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
سرپرست
تکنو صنعت
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی مواد متالوژی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
سرپرست
تکنو صنعت
سرپرست کارگاه و دفتر فنی
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
نقشه کش
مارون پارس
نقشه کشی صنعتی و بازرس کنترل کیفیت
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
بازرس کنترل کیفیت
فولاد پایا
کنترل کیفیت
بازرسی جوش....کنترل ابعادی....finalbook
مهارت ها
| ۴نفر
محمد فتحیاناسماعیل اسدیمحمود براتی
| ۴نفر
اسماعیل اسدیمحمود براتی
| ۳نفر
اسماعیل اسدیمحمود براتی
| ۳نفر
اسماعیل اسدیمحمود براتی
محمود براتی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات