در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا شنا را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که شنا را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند شنا را بصورت مبتدی و حدود ۳۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند شنا را بصورت متوسط و حدود ۴۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند شنا را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۴%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۹%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۵%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۴۲%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۶۵%
زن بیش از ۱۰ عضو ۳۵%
کاربران منتخب