فاطمه کارگر

فاطمه کارگر

کارشناسی ارشد منابع طبیعی محیط زیست

۱۵ارتباط ۲مهارت
گیلان | رودسر
کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان
تحصیلات
دانشگاه گیلان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد منابع طبیعی محیط زیست
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات