جعفر بسطامی

جعفر بسطامی

کارشناسی مهندسی برق قدرت

۳ارتباط ۱۳مهارت
ایلام | ایلام
مهندس برق
شرکت فنی و مهندسی ارسن بنا
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ایلام
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ایلام
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی برق قدرت
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
مهندس برق
شرکت فنی و مهندسی ارسن بنا
ناظر و طراح تاسیسات برقی ساختمان
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات