در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا مربیگری را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که مربیگری را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند مربیگری را بصورت مبتدی و حدود ۳۱ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند مربیگری را بصورت متوسط و حدود ۶۳ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند مربیگری را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۶%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۱%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۶۳%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۴۴%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۵۶%
کاربران منتخب