در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا مربیگری را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که مربیگری را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند مربیگری را بصورت مبتدی و حدود ۳۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند مربیگری را بصورت متوسط و حدود ۶۲ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند مربیگری را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۶%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۱%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۶۲%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۴۵%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۵۵%
کاربران منتخب