بهنوش سعیدی

بهنوش سعیدی

کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی

۲۷ارتباط ۷مهارت
خراسان رضوی | سرخس
معلم هنر
مدرسه
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی فردوس
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی فردوس
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی
دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کارشناسی آموزش ابتدایی
دانشگاه فنی حرفه ای سبزوار
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
کاردانی کودکیاری
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
معلم هنر
مدرسه
۱۳۹۴ اکنون
معلم بهداشت
مدرسه
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
مسئول دفتر
پتروسرخس
۱۳۹۱ اکنون
معلم
نهضت سوادآموزی
مهارت ها
| ۲۳نفر
بهنام پاشا زانوسرضا محّمدیسید محمد طباطباییحمید مکارمهدایت بهرامی
| ۲۲نفر
بهنام پاشا زانوسرضا محّمدیسید محمد طباطباییحمید مکارمهدایت بهرامی
| ۲۲نفر
بهنام پاشا زانوسرضا محّمدیسید محمد طباطباییحمید مکارمهدایت بهرامی
| ۲۱نفر
رضا محّمدیسید محمد طباطباییحمید مکارمهدایت بهرامیامیر شجاعی مقدم
| ۲۱نفر
بهنام پاشا زانوسرضا محّمدیسید محمد طباطباییحمید مکارمهدایت بهرامی
| ۲۰نفر
بهنام پاشا زانوسرضا محّمدیسید محمد طباطباییحمید مکارمهدایت بهرامی
| ۱۹نفر
بهنام پاشا زانوسرضا محّمدیسید محمد طباطباییحمید مکارمهدایت بهرامی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات