فاطمه جعفری

فاطمه جعفری

کارشناسی زبان و ادبیات چینی

۱۲ارتباط ۵مهارت
یزد | یزد
کارشناسی دانشگاه اصفهان
تحصیلات
دانشگاه اصفهان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
چینی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
با سلام. رشته تحصبلی اینجاب زبان چینی هست، اما چون در گزینه ها موجود نبود، اجبارا زبان و ادبیات انگلیسی را انتخاب کردم....
آدرس کانال آموزش زبان و فرهنگ چین بنده StudyChinese@