مژگان اشرافی

مژگان اشرافی

کاردانی حسابداری بازرگانی

۰ارتباط ۱۳مهارت
قم | قم
اطلاعات
مارال ستاره
کاردانی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهاب دانش
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهاب دانش
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کاردانی حسابداری بازرگانی
مدارک و گواهی‌نامه ها
برنامه حسابداری پارسینا
پارسینا
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
اطلاعات
مارال ستاره
روابط عمومی و پیج در سالن
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
مدیر تشریفات
الماس شرق
رزواسیون مراسمات
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کمک حسابدار
الماس شرق
کار با برنامه پارسینا و انجام امور اداری و بایگانی