ابراهیم شاکری زنگیر

ابراهیم شاکری زنگیر

کارشناس ارشد علوم تربیتی (تحقیقات آموزشی) - آموزگار ابتدایی

۹ارتباط ۲مهارت
اردبیل | مغان
کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
تحصیلات
دانشگاه محقق اردبیلی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد علوم تربیتی (تحقیقات آموزشی)
دانشگاه پیام نور مرکز گرمی
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۰۲
فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی
دوره 13، شماره 1، بهار 1396

دکتر مهدی معینی کیا رضا بابایی علی فتوحی ابراهیم شاکری زنگیر
۱۳۹۴-۰۳
اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر اضطراب مدرسه و خودتنظیمی در دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت, اقتصاد, حسابداری و علوم تربیتی

علی فتوحی رضا بابایی ابراهیم شاکری زنگیر
۱۳۹۳-۰۷
فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی
دوره 8، سال هشتم، شماره سوم، پاییز 1393، شماره مسلسل29

دکتر عادل زاهد بابلان دکتر مهدی معینی کیا ابراهیم شاکری زنگیر
۱۳۹۳-۰۲
ارزشیابی اجرای طرح مجتمع های آموزشی روستایی در ارتقا و بهبود کیفیت های آموزشی
ماهنامه رشد مدیریت مدرسه

دکتر میرمحمد سیدکلان ابراهیم شاکری زنگیر
۱۳۹۲-۱۲
رابطه بین نگرش به بازیهای رایانه ای با فرسودگی تحصیلی
همایش ملی بازیهای رایانه ای و ارتقای سلامت
۱۳۹۲-۰۳
رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی در مدارس متوسطه
اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی

دکتر عادل زاهد بابلان دکتر مهدی معینی کیا ابراهیم شاکری زنگیر
مهارت ها
| ۹نفر
سوگند کرمانیبیرانوند انجام پایان نامهمحسن رضایی
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات