نرگس شایسته

نرگس شایسته

کارشناسی ارشد زیست شناسی بیوفیزیک

۳۲ارتباط ۳مهارت
زنجان | زنجان
حسابدار
الکتروصمصام
کارشناسی ارشد دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
تحصیلات
دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد زیست شناسی بیوفیزیک
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
حسابدار
الکتروصمصام
مهارت ها
| ۱۴نفر
علی اسلامیادیب عسکرییاسر حسینی
| ۱۴نفر
علی اسلامیادیب عسکرییاسر حسینی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات