معصومه نوروزی

معصومه نوروزی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۲۴ارتباط ۳مهارت
مازندران | رامسر
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی رشت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی رشت
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات