مهتاب بیابانی

مهتاب بیابانی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی آموزش

۲۸ارتباط ۲مهارت
تهران | تهران
مدرس زبان انگلیسی
دانشگاه علمی کاربردی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی آموزش
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۸۱
مدرک مربیگری شنا و ایروبیک
باشگاه حجاب
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۶
مدرس زبان انگلیسی
دانشگاه علمی کاربردی
۱۳۸۹ - ۱۳۹۶
معاونت آموزش
سوپروایزری دپارتمان زبان مدارس هوشمند و دو زبانه
مهارت ها
| ۱۹نفر
آشور افشاریونس بهمنیچیا خداکرم زادهنیما اسبقیانسجاد فرجزاده
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
مترجم مجلات دنیای تغذیه و دنیای زنان