امید عطایی

امید عطایی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران راه و ساختمان

۴ارتباط ۷مهارت
تهران | تهران
کارشناس دفتر فنی
سازمان عمران شهرداری اصفهان
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تحصیلات
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد مهندسی عمران راه
دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی عمران
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
کارشناس دفتر فنی
سازمان عمران شهرداری اصفهان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
کارشناس دفتر فنی
ره آوران کهن دژ
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات