فرید تمیر

فرید تمیر

کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۶ارتباط ۶مهارت
خوزستان | بندر ماهشهر
فورمن نصب تجهیز مکانیکال
بلند طبقه
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
۱۳۸۵ - ۱۳۸۸
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
فورمن نصب تجهیز مکانیکال
بلند طبقه
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات