فاطمه عابدی

فاطمه عابدی

کارشناسی مهندسی عمران راه و ترابری

۱ارتباط ۹مهارت
البرز | کرج
فارغ التحصیل کارآموز
پرداراز
کارشناسی دانشگاه گیلان
تحصیلات
دانشگاه گیلان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی عمران عمران
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
فارغ التحصیل کارآموز
پرداراز
پروژه‌ها
ارائه روشی بهینه در تخصیص اتوبوس شهری مطالعه موردی رشت
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
نرم افزار Aimsun
فارغ التحصیل کارآموز در پرداراز
توضیحات