مریم نیرومند

مریم نیرومند

کارشناسی مهندسی عمران نقشه برداری

۱۳ارتباط ۱۰مهارت
کرمان | سیرجان
مهندس نقشه برداری
مشاور سیرجان
کارشناسی دانشگاه صنعتی سیرجان
تحصیلات
دانشگاه صنعتی سیرجان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی عمران نقشه برداری
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مهندس نقشه برداری
مشاور سیرجان
مهارت ها
| ۱۰نفر
علی زحمتکشرضا خشنودمهدی نعمت الهی
| ۱۰نفر
علی زحمتکشرضا خشنودمهدی نعمت الهی
| ۱۰نفر
علی زحمتکشرضا خشنودمهدی نعمت الهی
| ۸نفر
رضا خشنودمهدی نعمت الهی
| ۸نفر
رضا خشنودمهدی نعمت الهی
| ۷نفر
رضا خشنودمهدی نعمت الهی
| ۵نفر
رضا خشنود
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات