در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا نتورک مارکتینگ را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که نتورک مارکتینگ را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند نتورک مارکتینگ را بصورت مبتدی و حدود ۳۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند نتورک مارکتینگ را بصورت متوسط و حدود ۴۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند نتورک مارکتینگ را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۸%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۷%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۴۵%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۷۶%
زن بیش از ۱۰ عضو ۲۴%
کاربران منتخب