ام البنین برزین

ام البنین برزین

دیپلم علوم کامپیوتر فناوری اطلاعات

۹۱ارتباط ۶مهارت
گلستان | گرگان
کاربز اینترنت مدیر اداری و مدیر شبکه
اساس اندیش نارین
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم علوم کامپیوتر فناوری اطلاعات
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
کاربز اینترنت مدیر اداری و مدیر شبکه
اساس اندیش نارین
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
مدیر اداری و مدیر شبکه
تدبیر انرژی هیرکان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
مدیر اداری
جامعه هلیکوبتری ایران
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
مسئول دفتر
شاهراه توسعه شبکه
توضیحات
مهارت تجزیه و تحیلیل آماری با نرم افزارspss