امیدرضا غیاثی

امیدرضا غیاثی

کارشناسی برق

۸ارتباط ۴مهارت
مرکزی | فرمهین
نگهداری اتوماسیون صنعتی
ستاره زاگرس آذرخش
کارشناسی دانشگاه فنی حرفه ای اراک
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای اراک
۱۳۸۸ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی برق
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
نگهداری اتوماسیون صنعتی
ستاره زاگرس آذرخش
۱۳۸۷ - ۱۳۹۵
برقکار صنعتی
اراک نیرو آراوملی ساختمان و....
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات