باربد آریا

باربد آریا

کارشناسی ارشد مدیریت تبلیغات تجاری

۰ارتباط ۱۲مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناسی ارشد مرکز آموزش علمی کاربردی دانشکده خبر مشهد
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی دانشکده خبر مشهد
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مدیریت تبلیغات تجاری
دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کاردانی صنایع دستی فرش دستباف
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات