الهه زنجانیه

الهه زنجانیه

دانشجوی دکترا

۱۳ارتباط ۶مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی شبستر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شبستر
۱۳۹۳ اکنون
دکترا تاریخ ایران دوره اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد تاریخ عمومی
دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
مهارت ها
| ۴نفر
علی زحمتکشرضا خشنود
| ۴نفر
علی زحمتکشرضا خشنود
| ۳نفر
علی زحمتکش
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
آلمانی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات