فائزه طاهریان

فائزه طاهریان

کارشناسی حسابداری بازرگانی

۰ارتباط ۱۴مهارت
تهران | اسلام شهر
حسابدار
ذوب طلای دهنه
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی حسابداری بازرگانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
حسابدار
ذوب طلای دهنه
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
مسئول دفتر و حسابدار
شرکت دکوود
۱۳۹۲ اکنون
کارمند و حسابدار
انبار سهند
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
کارمند اداری
شرکت داتیس