در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا زبان ارمنی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که زبان ارمنی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ارمنی را بصورت مبتدی و حدود ۲۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ارمنی را بصورت متوسط و حدود ۵۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ارمنی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۷%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۷%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۵۳%
کاربران منتخب