در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا زبان ارمنی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که زبان ارمنی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ارمنی را بصورت مبتدی و حدود ۲۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ارمنی را بصورت متوسط و حدود ۵۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند ارمنی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۴%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۵۲%
کاربران منتخب