در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا زبان ارمنی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که زبان ارمنی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ارمنی را بصورت مبتدی و حدود ۲۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ارمنی را بصورت متوسط و حدود ۵۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند ارمنی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۹%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۷%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۵۰%
کاربران منتخب