در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا عکاسی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که عکاسی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۱ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند عکاسی را بصورت مبتدی و حدود ۴۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند عکاسی را بصورت متوسط و حدود ۳۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند عکاسی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲%
متوسط بیش از ۵۰ عضو ۲۱%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۴۱%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۳۶%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۵۰%
زن بیش از ۱۰۰ عضو ۵۰%
کاربران منتخب