سبحان همت زاده زارع

سبحان همت زاده زارع

مهندس عمران (اجرا_نظارت_طراحی)

۶۷۳ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
مجری طرح و مهندس مقیم
انبوه سازان ایساتیس
کارشناسی دانشگاه مازندران
تحصیلات
دانشگاه مازندران
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی عمران عمران
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
ش.نظام مهندسی: 121361_0_3_10
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
10_3_0_121361
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مجری طرح و مهندس مقیم
انبوه سازان ایساتیس
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
سرپرست کارگاه
هلدینگ مقدم
پروژه‌ها
۱۳۹۴
اجرای ساختمان 7طبقه بتنی
مجری طرح و مهندس مقیم در انبوه سازان ایساتیس
خیابان انقلاب روبه روی دانشگاه تهران

سبحان همت زاده زارع مهندس حسین احمدی
پروژه‌ها
۱۳۹۴-۰۲
بررسی طبقه نرم در سازه بتنی
مهارت ها
| ۳۰۴نفر
علی رضا حمیدی فائقلقمان حیدریسعید صفاریانامین نصیریسیدرسول برهمند
| ۳۰۰نفر
علی رضا حمیدی فائقلقمان حیدریاحمد نیک گفتارامین نصیریسیدرسول برهمند
| ۲۹۹نفر
لقمان حیدریرامین سهرابیسعید صفاریانامین نصیریرامتین چرغنده
| ۲۹۲نفر
لقمان حیدریسعید صفاریانامین نصیریسیدرسول برهمندرامتین چرغنده
| ۲۹۰نفر
لقمان حیدریسعید صفاریانامین نصیریرامتین چرغندهناصیح رحیمان
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
مدیریت پروژه MS Project
نرم افزار MSP
توضیحات
عضو سازمان نخبگان ثریا
عضو سازمان بسیج مهندسین استان تهران
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران