سبحان همت زاده زارع

سبحان همت زاده زارع

مهندس عمران (اجرا_نظارت_طراحی)

۶۷۴ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
مجری طرح و مهندس مقیم
انبوه سازان ایساتیس
کارشناسی دانشگاه مازندران
تحصیلات
دانشگاه مازندران
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی عمران عمران
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
ش.نظام مهندسی: 121361_0_3_10
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
10_3_0_121361
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مجری طرح و مهندس مقیم
انبوه سازان ایساتیس
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
سرپرست کارگاه
هلدینگ مقدم
پروژه‌ها
۱۳۹۴
اجرای ساختمان 7طبقه بتنی
مجری طرح و مهندس مقیم در انبوه سازان ایساتیس
خیابان انقلاب روبه روی دانشگاه تهران

سبحان همت زاده زارع مهندس حسین احمدی
پروژه‌ها
۱۳۹۴-۰۲
بررسی طبقه نرم در سازه بتنی
مهارت ها
| ۳۰۹نفر
مجتبی جلیلیزهره pshمجتبی ضرابیعلی عباس زادهعلی رضا حمیدی فائق
| ۳۰۴نفر
مجتبی جلیلیزهره pshمجتبی ضرابیعلی عباس زادهعلی رضا حمیدی فائق
| ۳۰۴نفر
مجتبی جلیلیزهره pshمجتبی ضرابیعلی عباس زادهلقمان حیدری
| ۲۹۶نفر
مجتبی جلیلیمجتبی ضرابیعلی عباس زادهلقمان حیدریسعید صفاریان
| ۲۹۴نفر
مجتبی جلیلیمجتبی ضرابیعلی عباس زادهلقمان حیدریسعید صفاریان
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
مدیریت پروژه MS Project
نرم افزار MSP
توضیحات
عضو سازمان نخبگان ثریا
عضو سازمان بسیج مهندسین استان تهران
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران