مهران مرادی

مهران مرادی

کارشناسی ارشد مهندسی معدن فرآوری

۵ارتباط ۸مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
پژوهشگر دانشجو
مس سرچشمه
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحصیلات
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی معدن فرآوری
دانشگاه کردستان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی معدن اکتشاف
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۴
انرژی خردایش
دانشگاه کویینزلند استرالیا
۱۳۹۲
gis
دانشگاه کردستان
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
پژوهشگر دانشجو
مس سرچشمه
فلوتاسیون جدایش مس - مولیبدن
مهارت ها
| ۵نفر
محمدجواد قاسمیانفرشید نامورمحمد نامدارزهرا حسین نژاد
| ۵نفر
محمدجواد قاسمیانفرشید نامورمحمد نامدارزهرا حسین نژاد
| ۵نفر
محمدجواد قاسمیانفرشید نامورمحمد نامدارزهرا حسین نژاد
| ۵نفر
محمدجواد قاسمیانفرشید نامورمحمد نامدارزهرا حسین نژاد
| ۵نفر
محمدجواد قاسمیانفرشید نامورمحمد نامدارزهرا حسین نژاد
| ۵نفر
محمدجواد قاسمیانفرشید نامورمحمد نامدارزهرا حسین نژاد
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توانایی خواندن متون ابتدایی
فرانسه | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات