سبحان رفیعی نژاد

سبحان رفیعی نژاد

کارشناسی مدیریت صنعتی

۱ارتباط ۳مهارت
بوشهر | بوشهر
پشتیبان
قلم چی
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مهران
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مهران
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مدیریت صنعتی
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
پشتیبان
قلم چی
مشاور تحصیلی
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
کمک جوشکار
سامان سازه گستر
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
مدیر داخلی
آریس
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات