آسیه محمدی

آسیه محمدی

کارشناس روانشناسی بالیتی با معدل 18:46

۱۳ارتباط ۱۶مهارت
اصفهان | اصفهان
مشاور فروش
شرکت مهندسی خشت سبز
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی امین
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی امین
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناسی روانشناسی بالینی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
MMT
دانشگاه اصفهان
۱۳۹۴
کودکان با نیاز های ویژه
بهزیستی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مشاور فروش
شرکت مهندسی خشت سبز
بازاریابی و مشاور فروش شرکت عمرانی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
مربی آموزشی
مهد کودک
مربی مهد کودک
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
بازاریاب تلفنی
ایران زمین
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
لیسانس روانشناسی بالینی با معدل 18 و مصمم برای انجام هر کاری با مدرک کارشناسی ام در اصفهان...سپاس