در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰۰ نفر از اعضا انجام کارهای اداری را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که انجام کارهای اداری را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند انجام کارهای اداری را بصورت مبتدی و حدود ۳۴ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند انجام کارهای اداری را بصورت متوسط و حدود ۵۲ درصد از کاربران که بیش از ۵۰۰ نفر هستند انجام کارهای اداری را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی بیش از ۱۰ عضو ۱%
متوسط بیش از ۱۰۰ عضو ۱۳%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۳۴%
حرفه‌ای بیش از ۵۰۰ عضو ۵۲%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰۰ عضو ۴۹%
زن بیش از ۵۰۰ عضو ۵۱%
کاربران منتخب