فرشته فرخ زادگان

فرشته فرخ زادگان

مدیر روابط عمومی

۹۵ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
مدیر روابط عمومی
مشاوره کسب و کار سرنا
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مدیر روابط عمومی
مشاوره کسب و کار سرنا
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
دستیار اجرایی مدیر عامل
والفجر
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
کارگاه های سبک زندگی سرنا در قالب ماژول هایی ( پودمان ) بخش بندی شده که هر یک مجموعه ای از توانمندی های ضروری کسب و کار را تحت چندین سرفصل کلیدی ( تورها ) مورد بررسی قرار می دهد .
هر سر فصل با توجه به گستردگی مفاهیم و کاربردهای متناظر،سفری است ماجراجویانه که از شناخت اصول و تئوری های مربوط آغاز شده و تا بیان نحوه پیاده سازی علمی و کاربردی در سطوح مختلف ادامه می یابد. از این رو هر یک از سر فصل ها به عنوان " یک تور " معرفی شده اند .
نهایتا " هر تور " در سه سطح مقدماتی، پیشرفته و حرفه ای برگزار می شود . از آنجا که در هر سطح نظر و برداشتی جدید مفهومی توسعه یافته تر را پیش روی شرکت کنندگان قرار می دهد دوره های مربوط به هر سطح را با نام " برداشت " خواهیم شناخت .
www.t.me/sornalifestyle
www.sornalifestyle.com
www.instagram.com/sornalifestyle
@sornalifestyle