حامد اتش نور

حامد اتش نور

کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی

۱۹ارتباط ۳مهارت
زنجان | آب بر
مدیر فروش و بازاریابی
نمایندگی اتار درب
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
مدیر فروش و بازاریابی
نمایندگی اتار درب
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
حسابدار
واحد صنعتی
۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
مشاور
مسکن
مهارت ها
زبان ها
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات