فریدون خوشنام

فریدون خوشنام

کارشناسی ارشد مدیریت بیمه

۶۰ارتباط ۶مهارت
تهران | تهران
مدرس
دانشگاه ازاد اسلامی واحد ایوانغرب
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۹۵ اکنون
دکترا مدیریت بازاریابی
دانشجو دکتری مدیریت بازاریابی
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مدیریت بیمه
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
مدرس
دانشگاه ازاد اسلامی واحد ایوانغرب
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
مسلط به نرم افزار بیمه شرکت فناوران