علی ولی زاده

علی ولی زاده

۰ارتباط ۸مهارت
فارس | شیراز
مدیر وب سایت
ایلیا کامپیوتر
کاردانی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی مشهد
تحصیلات
موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی مشهد
۱۳۹۶ اکنون
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT برنامه نویسی تحت وب
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مدیر وب سایت
ایلیا کامپیوتر
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناس شبکه
ویستا کامپیوتر
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات