رضا رضائیان

رضا رضائیان

کارشناسی ارشد مکانیک طراحی کاربردی

۹ارتباط ۸مهارت
آذربایجان غربی | ماکو
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
تحصیلات
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مکانیک طراحی کاربردی
دانشگاه تبریز
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات